Nederlandse Kubus Club


Colofon / Imprint / Impressum

Nederlandse Kubus Club

President:
Rik van Grol
president(at)nkc-cff.nl

Technical Adminstrator:
Frank Tiex
Kurfürstenstraße 7
40211 Düsseldorf
Germany
administrator(at)nkc-cff.nl

Disclaimer: Disclaimer: Haftungsausschluss:
Aansprakelijkheid voor inhoud Liability for contents Haftung für Inhalte
De inhoud van onze pagina's is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener zijn wij verantwoordelijk voor onze eigen inhoud op deze pagina's onder de algemene wetten volgens § 7 paragraaf 1 TMG. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij niet verplicht om verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die wijzen op illegale activiteiten. Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetgeving blijven hierdoor onaangetast. Aansprakelijkheid in dit verband is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip waarop een concrete schending van de wet bekend wordt. Zodra wij kennis krijgen van een dergelijke inbreuk, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen. The contents of our pages were created with the utmost care. However, we cannot assume any liability for the correctness, completeness and up-to-dateness of the contents. As a service provider, we are responsible for our own content on these pages in accordance with the general laws pursuant to § 7 para.1 TMG. However, according to §§ 8 to 10 TMG, we are not obliged as a service provider to monitor transmitted or stored third-party information or to investigate circumstances that indicate illegal activity. Obligations to remove or block the use of information in accordance with general laws remain unaffected by this. However, liability in this regard is only possible from the point in time at which a concrete infringement of the law becomes known. If we become aware of corresponding infringements, we will remove this content immediately. Die Inhalte unserer Seiten wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung möglich. Bei Bekanntwerden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte umgehend entfernen.
Aansprakelijkheid voor links Liability for links Haftung für Links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, op de inhoud waarvan wij geen invloed hebben. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor deze externe inhoud. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de pagina's verantwoordelijk. De gelinkte pagina's werden gecontroleerd op mogelijke wettelijke overtredingen op het ogenblik van het linken. Illegale inhoud was niet herkenbaar op het moment van koppelen. Een permanente controle van de inhoud van de gelinkte pagina's is echter niet redelijk zonder concreet bewijs van een overtreding van de wet. Indien wij kennis nemen van eventuele inbreuken, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Schermrecht

De door de sitebeheerders op deze pagina's gecreëerde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de reproductie, verwerking, verspreiding en elke vorm van exploitatie buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen toegestaan voor particulier, niet-commercieel gebruik. Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant werd gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Met name inhoud van derden wordt als zodanig aangeduid. Mocht u desondanks kennis krijgen van een inbreuk op het auteursrecht, dan verzoeken wij u ons daarvan in kennis te stellen. Indien wij kennis nemen van inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacy

Het gebruik van onze website is in het algemeen mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Voor zover op onze zijden persoonsgegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via Internet (b.v. communicatie via e-mail) veiligheidslacunes vertoont. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde reclame en informatiemateriaal is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitanten van de pagina's behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame-informatie, bijvoorbeeld via spam-mails.
Our offer contains links to external websites of third parties, on whose contents we have no influence. Therefore, we cannot assume any liability for these external contents. The respective provider or operator of the pages is always responsible for the content of the linked pages. The linked pages were checked for possible legal violations at the time of linking. Illegal contents were not recognisable at the time of linking. However, permanent monitoring of the content of the linked pages is not reasonable without concrete indications of a legal violation. If we become aware of any infringements, we will remove such links immediately.

Copyright

The contents and works created by the site operators on these pages are subject to German copyright law. Duplication, processing, distribution and any kind of exploitation outside the limits of copyright require the written consent of the respective author or creator. Downloads and copies of this site are only permitted for private, non-commercial use. Insofar as the content on this site was not created by the operator, the copyrights of third parties are respected. In particular, third-party content is marked as such. Should you nevertheless become aware of a copyright infringement, please inform us accordingly. If we become aware of any infringements, we will remove such content immediately.

Data protection

The use of our website is generally possible without providing personal data. Insofar as personal data (e.g. name, address or e-mail addresses) is collected on our pages, this is always done, as far as possible, on a voluntary basis. This data will not be passed on to third parties without your express consent.
We would like to point out that data transmission on the Internet (e.g. when communicating by e-mail) can have security gaps. Complete protection of data against access by third parties is not possible.
The use of contact data published within the framework of the imprint obligation by third parties for the purpose of sending advertising and information material not expressly requested is hereby expressly prohibited. The operators of the pages expressly reserve the right to take legal action in the event of the unsolicited sending of advertising information, for example through spam mails.
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.

Urheberrecht

Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Inhalte umgehend entfernen.

Datenschutz

Die Nutzung unserer Webseite ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. Soweit auf unseren Seiten personenbezogene Daten (beispielsweise Name, Anschrift oder eMail-Adressen) erhoben werden, erfolgt dies, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis. Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.